INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“).

Totožnost správce, právní základ a účel zpracování osobních údajů
Alois Coufal, se sídlem Brantice 122
793 93 Brantice (dále jen „Správce“), kontakt stavbycoufal@email.cz, je z právního titulu
(i) jednání o smlouvě se zákazníkem, (ii) plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem a
(iii) plnění veřejnoprávních povinností oprávněn zpracovávat zejména tyto osobní údaje
svých zákazníků:
a. jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu pro evidenci; a
b. e-mail a telefonní číslo pro vzájemnou komunikaci.

Doba zpracování osobních údajů
Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu
(na základě uzavřené smlouvy).
 Jakékoli další zpracování po ukončení smluvního vztahu bude
prováděno pouze v souvislosti s plněním právních povinností Správce vyžadovaných platnou a
účinnou právní úpravou (např. pro účely daňové evidence) nebo bude-li to nezbytné pro účely
oprávněných zájmů Správce (např. řešení mimosoudních a soudních sporů), a to vždy v rozsahu
a po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů.

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány Správcem manuálním, popřípadě i automatizovaným
způsobem a nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy zpřístupnění
představuje povinnost stanovenou platným právním předpisem (např. orgánům státní správy)
nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou ze
zákona vázány mlčenlivostí (např. advokát, daňový poradce).

Práva subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Správce Vás tímto informuje a poučuje o Vašem právu na informace o zpracování Vašich
osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu
a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce
přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných,
neúplných a neaktuálních osobních údajů). Dále Vás Správce informuje o Vašem právu
požadovat 
po Správce vysvětlení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, pokud zjistíte
nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s
Vašimi právy a oprávněnými zájmy nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právo požadovat, aby Správce
odstranil takto vzniklý stav a zajistil nápravu
 (zejména se může jednat o provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předchozí věty není dotčeno Vaše právo
podat námitku u dozorového úřadu
, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Dále Vás Správce informuje o tom, že máte právo na
přenositelnost
 Vašich osobních údajů k novému správci osobních údajů.